این نشریه  از "قوانین و اصول کمیته اخلاق بین المللی نشر (کوپCOPE) " پیروی می کند.

دسترسی به مقالات منتشر شده : به صورت دسترسی باز open acces .

تبعیت از قوانین CC   :   این اثر تحت مجوز Creative Commons Attribution 4.0 بین المللی مجوز دارد .

نوع  داوری: دوسو ناشناس.

مشابهت یابی: تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می­گردد.

زمان داوری:  حداکثر 8 هفته (دو ماه).

نوبت‌ چاپ: دو فصلنامه .

زبان مجله: فارسی  و انگلیسی(چکیده) .

نمایه در نمایه های علمی :  بلی .

حوزه  تخصصی: روان‌شناسی اسلامی

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1399