نویسنده = جعفر هوشیاری
نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 85-106

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری


نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 77-102

جعفر هوشیاری؛ معصومه حلیمی


عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و ساختار آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 115-138

جعفر هوشیاری؛ محمدصادق شجاعی؛ حسین الهی