نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 3
2. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه‏ بین دین‏داری و بهزیستی روان‏شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-113

محسن عنایت‌پور؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ حسن تقیان


3. تحلیل روان‌‌شناختی ایمان دینی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-46

سید مهدی صالحیان؛ حسن تقیان