نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-20

فاطمه شریفی زارچی؛ مریم حیدری


بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و معنوی بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 47-63

فاطمه شریفی زارچی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ محمد کاظم عاطف وحید