نویسنده = محمدمهدی صفورایی پاریزی
رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-102

سلیمه صفورایی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-37

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 137-159

سلیمه صفورایی پاریزی؛ فائزه نادری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی