نویسنده = �������������� �������������� ����������������
تعداد مقالات: 5
1. رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-102

سلیمه صفورایی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


2. نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-37

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


3. نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-159

سلیمه صفورایی پاریزی؛ فائزه نادری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


4. بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


5. بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با کارآمدی خانواده و رضایت از زندگی و تبیین آن براساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-82

سلیمه صفورائی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی