نویسنده = ������������ ����������
استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 43-64

سلمان نعمتی؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی


تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی