نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سلمان نعمتی؛ مسعود جانبزرگی؛ محمدمهدی صفورایی


2. تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی