نویسنده = ������������ ������������
بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی