نویسنده = ������ ������������ ������ ������
تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی