نویسنده = ���������� �������������������
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399

هادی مجیدی؛ نجیب‌الله نوری


پیش‌بینی عوامل صمیمیت زوجین بر اساس پای‏بندی به اخلاق اسلامی همسران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 7-23

سیدمیرصالح حسینی جبلی؛ نجیب‌الله نوری؛ مجتبی گل‌براری


مقایسه کارآمدی خانواده در گروه‌های متفاوت از نظر پای‏بندی مذهبی و سبک‌های هویتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 105-123

نجیب‌الله نوری؛ سیدجواد موسوی؛ جعفر جدیری