نویسنده = ������������ ��������������
مقایسه کارآمدی خانواده در گروه‌های متفاوت از نظر پای‏بندی مذهبی و سبک‌های هویتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 105-123

نجیب‌الله نوری؛ سیدجواد موسوی؛ جعفر جدیری