نویسنده = ���������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و نقد کتاب ضمیر ناخودآگاه در قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-136

احمدرضا فامیل دردشتی؛ محمدرضا اسعدی


3. بررسی استدلالی حکم فقهی خوافشایی مراجعان در جلسه مشاوره و درمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-48

احمدرضا فامیل دردشتی؛ سیدعلی سید موسوی