نویسنده = ���������� �������������� ��������������
بررسی و نقد کتاب ضمیر ناخودآگاه در قرآن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 103-136

احمدرضا فامیل دردشتی؛ محمدرضا اسعدی


بررسی استدلالی حکم فقهی خوافشایی مراجعان در جلسه مشاوره و درمان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-48

احمدرضا فامیل دردشتی؛ سیدعلی سید موسوی