نویسنده = ������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استدلالی حکم فقهی خوافشایی مراجعان در جلسه مشاوره و درمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-48

احمدرضا فامیل دردشتی؛ سیدعلی سید موسوی