نویسنده = ���������� ��������
عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و ساختار آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 115-138

جعفر هوشیاری؛ محمدصادق شجاعی؛ حسین الهی