نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-37

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی