نویسنده = �������������� ��������
نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-37

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی