نویسنده = ������������ ��������
بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-20

فاطمه شریفی زارچی؛ مریم حیدری