نویسنده = ������������ ��������������
بررسی و نقد کتاب ضمیر ناخودآگاه در قرآن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 103-136

احمدرضا فامیل دردشتی؛ محمدرضا اسعدی