نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاب آوری در رهیافت گفتمانی قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-76

سلیمان عباسی؛ قاسم محسنی مری