نویسنده = ���������� �������� ��������
تاب آوری در رهیافت گفتمانی قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-76

سلیمان عباسی؛ قاسم محسنی مری