نویسنده = ���������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی خانواده و خردمندی زوجین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-54

محبوبه شاهسوار؛ فرزانه کچویی