نویسنده = فرزانه کچویی
تعداد مقالات: 2
1. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری


2. پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی خانواده و خردمندی زوجین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-54

محبوبه شاهسوار؛ فرزانه کچویی