نویسنده = ���������� �������� ����������������
تدوین بسته آموزشی مضمون اسماء خداوند بر اساس سوره حمد و توحید و بررسی اثر بخشی آن بر تصور از خدا در دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 103-119

محمدجواد کوچک یزدی؛ محمدمهدی خواجه پور؛ نجمه دهقانی اشکذری