نویسنده = ��������������������� ��������(��������)