کلیدواژه‌ها = خردمندی
نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 85-106

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری