کلیدواژه‌ها = امید به زندگی
رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-102

سلیمه صفورایی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی