پیش‌بینی عوامل صمیمیت زوجین بر اساس پای‏بندی به اخلاق اسلامی همسران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 7-23

سیدمیرصالح حسینی جبلی؛ نجیب‌الله نوری؛ مجتبی گل‌براری


نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 7-37

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 7-20

فاطمه شریفی زارچی؛ مریم حیدری


شخصیت مقاوم در برابر استرس بر اساس منابع اسلامی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 7-22

عباس رضائی ده ابادی؛ محمد صادق شجاعی


بررسی استدلالی حکم فقهی خوافشایی مراجعان در جلسه مشاوره و درمان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 25-48

احمدرضا فامیل دردشتی؛ سیدعلی سید موسوی


تحلیل روان‌‌شناختی ایمان دینی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 31-46

سید مهدی صالحیان؛ حسن تقیان


استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 43-64

سلمان نعمتی؛ محمدمهدی صفورائی پاریزی


بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و معنوی بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 47-63

فاطمه شریفی زارچی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ محمد کاظم عاطف وحید


تاب آوری در رهیافت گفتمانی قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-76

سلیمان عباسی؛ قاسم محسنی مری


بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 77-102

جعفر هوشیاری؛ معصومه حلیمی


رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 75-102

سلیمه صفورایی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی


نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 85-106

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری


نقش میانجی خودمهارگری در رابطه‏ بین دین‏داری و بهزیستی روان‏شناختی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 97-113

محسن عنایت‌پور؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ حسن تقیان


بررسی و نقد کتاب ضمیر ناخودآگاه در قرآن

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 103-136

احمدرضا فامیل دردشتی؛ محمدرضا اسعدی