دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی