دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مفهوم سازی خود اندیشی انتقادی در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

محمدصادق شجاعی


مقایسه فلسفه رنج از دیدگاه قرآن و پارادایم معنادرمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

محمد دریکوند؛ عاطفه دژپسند


تدوین بستۀ آموزشی معنایابی زندگی برای نوجوانان بر اساس آموزه‌های اسلامی و اثربخشی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

حسین ایمانیان؛ نجیب‌الله نوری


بررسی رهیافت های مشاوره فلسفی در اندیشه علامه جعفری مبتنی بر نظریه حیات معقول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

هدایت سیاوشی؛ راضیه محمد حسن زاده؛ محدثه زرگری