راهنمای نویسندگان

نویسندگان ارجمند جهت ارسال مقاله به موارد ذیل توجه نمایید.

1- مقاله دست‌آورد پژوهش علمی نگارنده بوده و مختصات روش‌شناختی و سامان‌یافته در ارایه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.

2- پذیرش مقاله برای چاپ به عهده هیأت تحریریه فصلنامه است که بعد از داوری و تأیید همکاران علمی نشریه، صلاحیت چاپ آن، اعلام خواهد شد. بدیهی است که فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت.

3- کلیه مسئولیت‌های ناشی از صحت علمی و یا دیدگاه‌های نظری و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده و یا نویسندگان آن خواهد بود.

4- مقاله ارسالی باید ساختار مقالات علمی- پژوهشی داشته باشد:

-  عنوان چکیده (۱۵۰ تا ۲۰۰ کلمه )، کلیدواژگان (حداکثر7 کلیدواژه)، مقدمه، روش پژوهش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

-  عنوان مقاله دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله  و با محتوایی رسا و مختصر باشد.

-  مقدمه مقاله محل طرح موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد و پیشینه موضوع مورد پژوهش و بیان منظور نویسنده از طرح پژوهش باشد.

-  روش پژوهش شامل روش تحقیق، طرح تحقیق، جامعه و نمونه آماری و ابزار جمع آوری اطلاعات است.

-  دربخش بحث، نتیجه گیری و مقایسه دستاورد پژوهش با دیگر مطالعات ارائه شود.

5- مقالات ارسالی 4500 تا 7500 کلمه ( هر صفحه 300 کلمه) و با قلم بی لوتوس سایز 13 در محیط word حروف‌چینی شده باشد.

6-  استناد‌دهی درون متنی و تنظیم فهرست منابع به شیوه درون‌متنی باشد. (دریافت فایل راهنمای نحوه ارجاع‌دهی)

7- چکیده لاتین مقالات حتما ارسال شود.

8- مشخصات نویسندگان مقالات به طور کامل (به صورت زیر) در مقاله درج شود:

نام و نام خانوادگی, سطح و رشته تحصیلی , رتبه علمی (استاد/ دانشیار/ استادیار/ مربی), وابستگی سازمانی, ایمیل شخصی. 

9-  مشخصات کلیه نویسندگان به طور کامل در بخش نویسندگان در پورتال درج شود.

10-  قایل مقالات (هم فایل word و هم فایل pdf و هم فایل ضمائم) بدون نام نویسنده یا نویسندگان باشد.

11- نویسنده مسئول مقاله مشخص شود.

12- مقالات با موضوعات جدید در حوزه روانشناسی اسلامی در اولویت بررسی و داوری قرار دارند.

13- مجله فقط بر پژوهش های کمی تاکید ندارد بلکه از مقالاتی که با روش های کیفی یا ترکیبی انجام شده باشد نیز استقبال می کند.

14- مجله از مقالاتی استقبال می‌کند که به‌نوعی اسلامی-روان‌شناختی باشند (دست کم از یک بعد موضوع، روش، سوال یا …).

15- مقالات پیمایشی کمتر از 3 متغیر در اولویت نشریه قرار ندارد.

16- مقالات کیفی بدون شیوه پژوهش استاندارد در اولویت نشریه قرار ندارد.

17- مقالاتی به داوری ارسال خواهد شد که در بررسی اولیه امتیاز لازم جهت ارسال به داوری را کسب نمایند.

18- موارد قابل توجه در بررسی اولیه: هماهنگ بودن موضوع مقاله با رویکرد و هدف نشریه، روش پژوهش، کیفیت نظری مقاله، کیفیت پژوهشی مقاله، نو و بدیع بودن موضوع.

19- دفتر نشریه در تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.

20- مقاله قبلا چاپ نشده و همزمان برای چاپ به نشریات دیگر ارائه نشده باشد.

21- کلیه مقالات فقط از طریق سامانه ارسال شود.