اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی همت بناری

روان‌شناسی تربیتی استادیار روان‌شناسی تربیتی جامعه المصطفی العالمیه

banarigmail.com

مسعود جان‌بزرگی

روان‌شناسی استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

psychjangmail.com

محمدعلی حاجی‌ده آبادی

دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی

dr_hajidehabadiyahoo.com

جواد زارعان

علوم تربیتی دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

mjzareangmail.com

سیدعلی سیدموسوی

فقه و حقوق استادیار فقه و حقوق جامعه المصطفی العالمیه

sas.mousavi110gmail.com

عباسعلی شاملی

علوم تربیتی دانشیار علوم تربیتی جامعه المصطفی العالمیه

aashameliyahoo.com

محمد مهدی صفورائی پاریزی

روان‌شناسی دانشیار روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه

safurayigmail.com

محمد کاویانی

روان‌شناسی دانشیار روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دنشگاه

m_kavyanirihu.ac.ir

بهشته نیوشا

روان‌شناسی دانشیار روان‌‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

beheshteh_niushayahoo.com

سردبیر

محمد مهدی صفورائی پاریزی

دانشیار روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه

safurayigmail.com

جانشین سردبیر

جعفر هوشیاری

روان‌شناسی دکتری قرآن و روان‌شناسی جامعه المصطفی العالمیه

j.houshyariyahoo.com