پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی زوجین با نقش میانجی مرزهای زوجینی خانواده

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی،مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مرزهای زوجینی خانواده در رابطه بین تعهد زناشویی و تمایزیافتگی زوجین انجام شد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل همه زنان و مردان متأهل شهر قم است. از جامعه آماری مذکور تعداد 210 نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های تعهد زناشویی آدامز و جونز (1997)، مرزهای زوجینی خانواده هوشیاری (1399) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و فریدلندر (2003) استفاده شد و نتایج با به کار گیری روش‌های آماری ضریب همبستگی و روش بارون و کنی با استفاده از رگرسیون خطی تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف) بین تعهد زناشویی با مرزهای بیرونی خانواده رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ ب) بین تعهد زناشویی با تمایزیافتگی زوجین رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج) مرزهای زوجینی خانواده به صورت کامل در رابطه بین تمایزیافتگی خود و تعهد زناشویی، نقش میانجی دارد. بر اساس یافته‌های پژوهش، برای ارتقای سطح تعهدزناشویی، لازم است اصلاح و بهبود مرزهای زوجینی و تقویت تمایزیافتگی آنان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting marital commitment based on the differentiation of spouses with the mediating role of marital family boundaries

چکیده [English]

This study aims to investigate the mediating role of marital family boundaries in the relationship between marital commitment and marital differentiation. The research method of this research was descriptive-correlational and the statistical population includes all married men and women in Qom. From this statistical population, 210 samples were selected by random sampling method. Adams and Jones (1997) Marital Commitment Questionnaire, Houshyari Marital Family Boundaries (2020) and Skowron and Friedlander Differentiation of Self Inventory (2003) were used to collect research data. The results were analyzed using correlation coefficient statistical methods and Baron and Kenny method using linear regression. Findings showed: a) There is a positive and significant relationship between marital commitment and external family boundaries; B) There is a significant positive relationship between marital commitment and the differentiation of spouses; C) The marital boundaries of the family as a whole play a mediating role in the relationship between self-differentiation and marital commitment. According to the research findings, in order to improve the level of marital commitment, it is necessary to consider modifying and improving marital boundaries and strengthening their differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Marital Commitment
  • Family Boundaries
  • Spouses Boundaries
  • Spouses Differentiation