نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی اسلامی، دانشکده هدی، قم، ایران.

2 استادیار روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

خردمندی از مفاهیم و متغیرهای موردتوجه پژوهش‌های اسلام و روان‌شناسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش را زنان و مردان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1399 تشکیل می‌دادند. از میان جامعه آماری تعداد 197 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه سه‌بعدی خرد آردلت (2003)، پرسشنامه خداآگاهی نورعلیزاده (1390) و مقیاس خودمهارگری رفیعی‌هنر (1390) استفاده شد. رابطه بین متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی بررسی شد. برای بررسی نقش میانجی خودمهارگری از روش بارون و کنی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد: الف) بین خردمندی و خداآگاهی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ ب) بین خردمندی و خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ ج) بین خداآگاهی و خودمهارگری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ د) 85 درصد ارتباط بین خداآگاهی و خردمندی از طریق خودمهارگری قابل پیش‌بینی است؛ بنابراین خودمهارگری نقش میانجی کامل در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی را دارد. نتایج این پژوهش نشان داد تقویت خداآگاهی، از طریق ارتقاء خودمهارگری قادر است خردمندی افراد را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of self-control in the relationship between God-awareness and wisdom

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Kachoui 1
  • Jafar Houshyari 2
1 Master of Islamic psychology, Hoda college, Qom, Iran.
2 Assistant professor of psychology, Faculty of Islamic humanities & social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Currently, wisdom is one of the concepts and variables of interest in Islamic and psychology researches. The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of self-control in the relationship between God-awareness and wisdom. The research method was descriptive and correlational, and the statistical population of this research consisted of men and women over 18 years old in Tehran in 2019. Among the statistical population, 197 people were selected by random sampling. To collect the data of the research, three-dimensional questionnaire of wisdom Ardelet (2003), God-Awareness Questionnaire of Noor Alizadeh (2013) and self-control scale of Rafiei Honar (2013) were used. The relationship between variables was investigated using correlation coefficient and linear regression. Baron and Kenny's method was used to investigate the mediating role of self-control. The findings of the research showed: a) There is a positive and meaningful relationship between wisdom and dimensions of God-awareness, except for the dimension of seeking God; b) There is a positive and meaningful relationship between wisdom and dimensions of self-control, except for the motivation dimension of self-control; c) 85% of the relationship between God-awareness and wisdom can be predicted through self-control. Therefore, self- control plays the role of a complete mediator in the relationship between God-awareness and wisdom. The results of this research showed that the strengthening of God-awareness can increase the wisdom of people through the promotion of self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wisdom
  • God-awareness
  • self-control