رابطه کیفیت استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی با واسطه مرزهای خانواده و رضایت زناشویی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی با واسطه‌های مرزهای خانواده و رضایت زناشویی، انجام شد. این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش، زنان و مردان ایرانی متأهلی است که حداقل 5 سال از ازدواجشان گذشته باشد. تعداد نمونه شامل 144 نفر می باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل؛ 1. پرسشنامه مرزهای خانواده هوشیاری؛ 2. پرسشنامه رضایت زناشویی جدیری؛ 3. پرسشنامه طلاق عاطفی عبدی؛ 4. پرسشنامه فضای مجازی صفورایی و تقییان بود. یافته‌ی اصلی پژوهش نشان داد که سه متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی، مرزهای خانواده و رضایت زناشویی از طریق مسیر آزمون شده، 36 درصد واریانس طلاق عاطفی را پیش‌بینی می‌کند. به این معنا که استفاده نادرست از فضای مجازی سبب ایجاد آسیب به مرزهای خانواده می‌شود و آسیب به مرزهای خانواده کاهش رضایت زناشویی را به بار می‌آورد و نتیجه کاهش رضایت زناشویی ایجاد طلاق عاطفی در زوجین است. آموزش بهره‌برداری بهینه، بجا و مناسب از فضای مجازی در جلوگیری از آسیب خانواده در ابعاد ساختار مرزی، رضایت زناشویی مؤثر می‌باشد و از طلاق عاطفی و قانونی پیش‌گیری می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between the quality of the use of virtual space and emotional divorce through the mediation of family boundaries and marital satisfaction

نویسنده [English]

  • Amir Mahdizadeh
PhD student in Quran and Psychology, Faculty of Islamic humanities and social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The present study is organized with the aim of investigating the relationship between the quality of using virtual space and emotional divorce with the mediators of family boundaries and marital satisfaction. The research method, is descriptive-correlational and the statistical population includes married Iranian men and women who have been married for at least 5 years. The number of samples includes 144 people who were selected by available sampling method. The research tools include 1) Houshyari Family Boundaries Questionnaire; 2). Jodeyri Marital Satisfaction Questionnaire; 3) Abdi emotional divorce questionnaire; 4 Saforaei and Taghiyan's virtual space questionnaire. The main finding of the research shows that the three variables of inappropriate use of virtual space, family boundaries and marital satisfaction predict 36% of the variance of emotional divorce through the tested path. This means that improper use of virtual space causes damage to family boundaries, and damage to family boundaries causes a decrease in marital satisfaction, and as a result, a decrease in marital satisfaction causes emotional divorce in couples. Training on the optimal and appropriate use of virtual space is effective in preventing family damage in the dimensions of border structure and marital satisfaction, and prevents emotional and legal divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • divorce
  • marital satisfaction
  • emotional divorce
  • virtual space
  • family boundaries