نقش تعدیل کننده خرد ورزی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و مرزهای بیرونی خانواده

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل‌گر خردورزی در رابطه بین مرزهای بیرونی خانواده و کیفیت استفاده از فضای مجازی انجام شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل طلاب متأهل حوزه علمیه قم بوده است. از جامعه‌ی مذکور 128 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش، از پرسشنامه مرزهای بیرونی خانواده هوشیاری، مقیاس خردمندی ۲۱ سؤالی اشمیت، مالدون و پاندرز و پرسشنامه فضای مجازی تقییان و صفورایی استفاده شد. نتایج با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که: الف) بین متغیر مرزهای بیرونی خانواده و کیفیت استفاده از فضای مجازی رابطه منفی معنی‌‌دار وجود دارد. ب) بین متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی و خردورزی خانواده رابطه منفی معنی‌‌دار وجود دارد. ج) خردورزی در رابطه بین دو متغیر استفاده نامناسب از فضای مجازی و مرزهای بیرونی خانواده نقش تعدیل کننده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The moderating role of wisdom in the relationship between the quality of using virtual space and the external family boundaries

نویسندگان [English]

  • GholamAli Ehsani 1
  • Hassan Taghiyan 2
1 PhD student in Quran and Psychology, Faculty of Islamic humanities and social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Islamic humanities and social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the moderation role of wisdom in the relationship between the external family boundaries and the quality of using virtual space. The research method is description-correlation and the statistical population includes married students of Qom seminaries. 128 people were selected by available sampling method and to collect the research data the questionnaire of the Houshyari's external family boundaries, the 21-question wisdom scale of Schmidt, Maldon and Ponderz, and Taghiyan and Saforaei's virtual space questionnaire was used. The results have been analyzed using statistical methods of correlation coefficient and hierarchical regression. The findings of the research show that a) there is a significant negative relationship between the external family boundaries and the quality of using virtual space; b) There is a significant negative relationship between the variable of inappropriate use of virtual space and wisdom; c) Wisdom plays a moderating role in the relationship between the two variables of quality of using virtual space and the external family boundaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moderator
  • wisdom
  • external boundaries
  • family
  • virtual space