شخصیت مقاوم در برابر استرس بر اساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

2 استادیار روان‌‌شناسی، گروه اخلاق و تربیت، پژوهشگاه بین‌المللی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی شخصیت مقاوم در برابر استرس بر اساس منابع اسلامی انجام شده است. روش پژوهش، تحلیل کیفی محتوای متون دینی بود که برای فهم و استنباط آموزه های روان شناختی از متون دینی کاربرد دارد. کلیدواژه اصلی این پژوهش واژه «عزیز» و مشتقات آن در منابع اسلامی بود. یافته‌های پژوهش نشان داد عزیز با دو واژه «الهُونُ و الهَوانُ» و «الذُّلُ، و الذّلیل» در تقابل معنایی، و با واژهای «ثبات قدم»، «صبر» و «استقامت» شمول معنایی دارد. با بررسی وتحلیل آیا‌ت و روایات با ریشه عزز ومشتقات آن مشخص شد؛ سازه عزیز یک رگه شخصیتی مرکب از ابعاد شناختی، هیجانی و رفتاری است که از مؤلفه‌های ۱. تعهد و پایبندی مذهبی 2. جرأت ورزی عاقلانه 3. مهار هیجانی 4. روابط مثبت 5. انگیزش مثبت 6. هوشمندی و زیرکی و 7. صلابت و نیرومندی تشکیل شده است. اعتبار یافته های پژوهش، از سه روش خود بازبینی محقق، چک کردن به وسیله همکاران و تایید پذیری نظری سنجیده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش شخصیت عزیز با اتکا به قدرت لایزال الهی در مقابل انواع فشار ها و سختی‌ها و استرس‌ها با صلابت و قدرتمند ظاهر شده و با توانمندی های خود بر آنها فائق می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Personality resistant to stress based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Abbas Rezaei DehAbadi 1
  • Mohammad Sadegh shojaei 2
1 PhD student in Quran and Psychology, Faculty of Islamic humanities and social sciences, Al-Mustafa International University, Qom,Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Department of Ethics and Education, International Research Institute, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating stress-resistant personality based on Islamic sources. The research method is the qualitative content analysis of religious texts, which is used to understand and deduce psychological teachings from religious texts. The word "Aziz" and its derivatives in Islamic sources constitute the main keyword of this article. According to the study, the word "Aziz" has a semantic contrast with the two words "alhown and al-hawan" and "al-zol and al-zhalil" and has a Semantic inclusion with the words "patience" and "perseverance". Also, by analyzing the verses and narrations with the root of Aziz and its derivatives, it was determined that Aziz structure is a personality trait composed of cognitive, emotional and behavioral dimensions, which is consists of the components of 1. Religious commitment and adherence 2. Wise courage 3. Emotional control 4. Positive relationships 5. Positive motivation 6. Intelligence and cleverness and 7. Strength and strength. The validity of the findings has been measured using three methods: researcher self-review, control by colleagues and theoretical verifiability. Based on the findings of this research, by relying on the eternal power of God, in the face of all kinds of pressures, hardships and stresses, Aziz appears strong and powerful and overcomes them with his abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistant personality
  • stress
  • Aziz