ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی شخصیت، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

2 دکتری روان‌شناسی، عضو گروه روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت پرسشنامه سنجش رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی سامان گرفت. برای تحقق اهداف پژوهش از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را متخصصان و کارشناسان روان شناسی اسلامی و دانش آموزان متوسطه شهر قم ساکن پردیسان تشکیل داده‌اند. از جامعه اول یک نمونه ۲۳ نفری و از جامعه آماری دوم نمونه‌ای ۳۸۸ نفری به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر را پرسشنامه «نگرش فرزند نسبت به مادر» و «پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر» (محقق ساخته) تشکیل می‌دهد. پرسشنامه نهائی با 75 سوال مورد تائید قرار گرفت. روایی محتوایی سوالات با استفاده از شاخص‌های روائی محتوائی و ضریب نسبی روائی محتوائی مورد تائید قرار گرفت. روایی همگرا از طریق همبستگی با پرسشنامه «نگرش فرزند نسبت به مادر» ۳۳/۰ به دست آمد و روایی سازه از طریق تحلیل عامل تاییدی بر روی ۶ مؤلفه تائید شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر با ۹۳/۰ به دست آمد. نتایج سنجش نشان داد این پرسشنامه با ویژگی های روان سنجی مناسب می تواند به منظور سنجش رفتارهای معنوی مادر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and standardization of the questionnaire of mother's spiritual behaviors based on Islamic sources

نویسندگان [English]

  • Hadi Majidi 1
  • najibollah noori 2
1 Master of psychology, Faculty of Islamic humanities & social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
2 .PhD of Psychology, Member of psychology department, Faculty of Islamic humanities & social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to conceptualize the spiritual behaviors of mother on the basis of islamic sources and to construct a questionnaire .to achieve the above objectives , two methods of inference from islamic sources and descriptive method were used .from the first statistical population of the verses and traditions related to the mother , two groups of Someone . and Experts and from the third statistical society ( qom high school students ) were selected as the sample group .the instruments of this research are " " child attitude toward mother " " and " " mother 's spiritual behaviors questionnaire " " .the findings of the research show that the structure of mother " s spiritual behaviors in islamic sources is composed of three components : educational , participative , supportive , vision , emotional and social .the questionnaire of mother " s spiritual behaviors includes 75 questions .content validity of the cvi was higher than 0.95 and cvr = 1.00 .convergent validity was obtained by correlation with the " " child attitude toward mother " " 0.33 and construct validity by analyzing the exploratory factor on the components of educational , participative , supportive , vision , emotional and social dimensions showed good fitting .the reliability of the questionnaire was calculated by cronbach 's alpha equal to 0.93 .

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual behaviors
  • mother
  • child
  • questionnaire
  • islamic sources