تحلیل روان‌‌شناختی ایمان دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌‌شناسی اسلامی

2 استادیار گروه روان شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

پیوند ایمان و آرامش در متن برخی آیات و روایات، اهمیت بررسی روان‌‌شناختی ایمان را نشان می‌‌دهد. ایمان به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در علوم اسلامی و علوم انسانی، مورد توجه محققان قرار گرفته است، اما این پژوهش، ضمن نقد برخی یافته‌‌های روان‌‌شناختی از ایمان و بررسی مفهوم ایمان دینی و تفاوت آن با تحلیل‌‌های رایج از ایمان، در صدد تبیین روان‌‌شناختی ایمان دینی و برخی مفاهیم هم‌‌خانواده‌‌ی آن است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر فهم قرآن و حدیث در مکتب اهل بیت علیهم السلام است. بر اساس نتایج به دست آمده، ایمان دینی علاوه بر شرط تمامیت‌‌یافتگی، که نقش محوری در شکل‌‌گیری این سازه دارد، واجد جنبه‌‌های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی است که در ضمن روابط فرد، تحقق می‌‌یابد. بنابراین تعریف ایمان دینی در نگاه روان‌‌شناختی مبتنی بر پژوهش حاضر عبارت است از «ارتباط تمامیت‌‌یافته‌‌ی شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی انسان با خود، دیگران، هستی محسوس و نامحسوسات (معنویات)».
 
 

کلیدواژه‌ها