دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-122 
2. تحلیل روان‌‌شناختی ایمان دینی

صفحه 31-46

سید مهدی صالحیان؛ حسن تقیان